NYIAJ

NYIAJ

npib

lub npe

Tus nqi

Sau li:

1 Penny
2 xee xim
3 dime
4 lub quarter
5 ib nrab duas
6 nyiaj duas las
ib xees
tsib xees
kaum xees
nees nkaum tsib xees
tsib cents xees
ib duas
1c $ .01
5c $ .05
10c $ .10
25c $ .25
50c $ .50
$1.00

txiaj

lub npe

Qee zaum peb hais tias:

Tus nqi

Sau li:

7 (ib-) dollar nqi
8 tsib duas las nqi
9 tus nqi daus las
10 nees nkaum duas las
11 tsib caug-duas nqi
12 (ib-) puas duas nqi
ib tug
ib tug tsib
ib tug kaum
ib tug nees nkaum
ib tug tsib caug
ib puas
ib duas
tsib duas las
kaum duas las
nees nkaum las
tsib caug las
ib puas duas las
$ 1.00
$ 5.00
$ 10.00
$ 20.00
$ 50.00
$100.00