NYIAJ

NYIAJ

Cov Ntaub Ntawv ntawm Kev Them Nqi

1 nyiaj ntsuab
2 kos
tus lej naj npawb b
3 credit card
tus nab npawb credit card
4 nyiaj txiav txim
5 traveler's daim tshev

Cov Tsev Neeg Cov Nqi

6 nqi xauj tsev
7 nqi them tsev
8 nqi hluav taws xob
9 daim nqi xov tooj
10 roj nqi
11 roj nuj nqi / cua sov daim nqi
12 cov nqi dej
13 cable TV daim nqi
14 tsheb them
15 daim credit card

Tsev Neeg Cov Nyiaj Txiag

16 tshuav nqe lus nug
17 sau ib daim tshev
18 bank hauv online
19 phau ntawv
20 check register
21 nyiaj hli nqe lus

Siv lub tshuab ATM

22 ntxig rau daim npav ATM
23 sau koj tus nab npawb PIN / tus lej cim tus kheej
24 xaiv ib qho lw
25 ua tus tso nyiaj
26 thim / tau nyiaj ntsuab
27 cov nyiaj hloov
28 tshem koj daim npav
29 coj koj daim ntawv sau nyiaj / daim ntawv them ua lag luam