QHOV CHAW UA HAUJ LWM

QHOV CHAW UA HAUJ LWM


1 tsab ntawv
2 ntawv xa ntawv
3 pa ntawv / aerogramme
4 pob / pob
5 thawj chav kawm
6 qhov tseem ceeb tshaj plaws xa ntawv
7 qhia tawm xa ntawv / xa ntawv xa xov ib hmos
8 xaj pob
9 ntawv pov thawj
10 lub thwj
11 daim ntawv teev cov nyiaj muas
12 yob cov nyiaj muas
13 phau ntawv ntawm nyiaj muas
14 nyiaj txiav txim
15 daim ntawv hloov ntawm-chaw nyob
16 selective service registration form
17 daim ntawv hla tebchaws
18 lub hnab ntawv
19 xa chaw nyob
20 xa ntawv chaw nyob
21 zip code
22 postmark
23 lub thwj / nqi xa ntawv
24 xa ntawv qhov tshaj tawm
25 tus neeg ua haujlwm tus neeg xa ntawv / tus neeg ntaus ntawv
26 nplai
27 stamp tshuab
28 tsab ntawv tsav / xa daim ntawv pov npav
29 xa tsheb
30 xa ntawv