COMMUNITY INSTITUTIONS

COMMUNITY INSTITUTIONS


Ib tug tub ceev xwm chaw nres tsheb
B lub tsev tua hluav taws
C tsev kho mob
D hauv zos / nroog nrog
E cov chaw ua si
F pob tseg
G chaw zov me nyuam H cov chaw laus
Kuv lub tsev teev ntuj J synagogue K mosque L lub tuam tsev

1 thaum muaj xwm txheej ceev
2 tub ceev xwm
3 tub ceev xwm lub tsheb
4 hluav taws kub cav
5 tua hluav taws
6 chav xwm txheej ceev
7 EMT / tus kws kho mob
8 tsheb thauj neeg mob
9 tus tswv nroog / lub nroog tus manager
10 chav sib tham
11 gym
Tus thawj coj ntawm 12
13 kev ua si chav
14 lub pas dej da dej
15 tus neeg ua haujlwm huv
16 recycling center
17 tus neeg ua haujlwm zov menyuam
18 chaw zov me nyuam
19 chav ua si
20 tus neeg ua haujlwm laus / tus neeg ua haujlwm laus