BANK

LUB BANK


Ua ib qho nyiaj cas
B ua ib qho kev tshem tawm
C ib daim tshev nyiaj
D tau cov neeg taug kev cov tshev mis
E qhib ib tug account
F thov tau ib daim ntawv qiv nyiaj
G pauv txiaj

1 tso nyiaj tawm
2 thim tawm
3 kos
4 traveler's daim tshev
5 bankbook / passbook
6 ATM card
7 credit card
8 (tuam txhab nyiaj)
9 muaj kev ruaj ntseg deposit box
10 teller
11 kev ruaj ntseg zov
12 ATM (tshuab) / tshuab nyiaj ntsuab
13 tus tub ceev xwm