TSEV KHOOM KHOOM, COV KHOOM ZOO TSHAJ PLAWS, COV TSIAJ MUAS NOJ

COV KHOOM NOJ HAUS HUV, COV KHOOM ZOO TSHAJ PLAWS, THIAB TSIAJ MUAS NOJ

Cov Khoom Ntawv

1 napkins
2 ntawv khob
3 cov ntaub so ntswg
4 straws
5 ntawv daim hlau
6 ntawv so tes
7 ntaub hoob nab

Cov Khoom Siv Hauv Tsev

8 sandwich hnab
9 lub thoob khib nyiab hnab
10 xab npum
11 kua xab npum
12 aluminium ntawv nyiaj
13 yas yas
14 waxed ntawv

Cov Khoom Siv Menyuam

15 me nyuam mos cereal
16 me nyuam mos noj
17 formula
18 ntaub so
19 (disposable) cov pawm

Tsiaj Zaub Mov

20 miv zaub mov
21 dev khoom noj khoom haus