KEV NPAJ NPAJ UA TOM TSEV, RECIPES, Cooking

Tsev » KEV NPAJ NPAJ UA TOM TSEV, RECIPES, Cooking

KEV NPAJ NPAJ ZAUB MOV THIAB KHOOM NOJ

1 txiav (txog)
2 chop (txog)
3 daim
4 grate
5 tev
6 lov
7 tuav
8 do
9 ncuav 10 ntxiv
11 combine__and
12 mix_and_
13 put_in_
14 ua noj
15 ci
16 rhaub
17 ci nplaum
18 steam
19 Fry
20 saute
21 simmer
22 ci
23 Barbecue / Grill
24 do-fry
25 microwave

Ua noj - Khoom noj khoom haus - Daim ntawv txhais lus rau duab

Ua noj - Khoom noj khoom haus - Daim ntawv txhais lus rau duab

1 ntxuav

2 tev

3 grate

4 chop

5 tuav

6 tuav

7 txiav

8 daim

9 roj

10 lov

11 do

12 mix

Ua noj - Khoom noj khoom haus - Daim ntawv txhais lus rau duab

13 knead

14 steam

15 saute

16 ncuav

17 kwv yees

18 rhaub

19 ntxiv

20 ci

21 do-fry

22 Grill

23 ci

Ua noj - Khoom noj khoom haus - Daim ntawv txhais lus rau duab

16 ncuav

17 kwv yees

24 Barbecue

25 kev ntsuas

26 Fry

Facebook Comments